top of page
achtergrond.jpg

Penningmeester

Goeie rekeningen maken goeie vrienden!

Algemeen

Samenwerking en goede communicatie tussen penningmeester, voorzitter en secretaris, met daarnaast correcte afrekeningen voor de verschillende onderdelen van het lidmaatschap bij Lions: goeie rekeningen geven goeie vrienden!

Het lidgeld bestaat uit verschillende delen:

Schema lidgelden.JPG
Algemeen

Betalingen MD 112

Het jaarlijks lidgeld

Dit wordt elk jaar door de Nationale Conventie bepaald. Voor 2020–2021 bedraagt het 55 euro. Het wordt geïnd door District 112 B.
De factuur komt bij het begin van het semester, op 1 juli en 1 januari. “De halfjaarlijkse bijdrage per capita wordt gebaseerd op het ledenbestand van elke club, zoals opgegeven in de rapporten van juni en december”.


Zijn deze rapporten niet voorhanden, dan wordt het laatst bekende rapport als basis genomen. Het is dus van groot belang dat de rapporten over juni en december tijdig gevalideerd worden.

Veronderstel: het laatst bekende rapport is van april en vermeldt 28 leden. Indien pas later (bv. in september) de rapporten vanaf mei worden ingezonden en er heeft één lid intussen de club verlaten, dan wordt de rekening van de club niet aangepast naar 27 en moet toch voor 28 leden worden betaald.

De algemene regel voor berekening van het lidgeld is dus : de basis 30 juni en 31 december en wordt niet aangepast voor de leden die de club na deze data verlaten.
Er gebeurt dus geen terugbetaling!

Bijzonderheden

Voor de bijdrage aan LCI en MD gelden er kortingen. Deze kortingen worden door LCI bepaald en toegepast zoals bepaald in de internationale regels. Ze worden automatisch mee verrekend.

Actueel gelden volgende kortingen:

  • Voor Lions waarvan de leeftijd maximaal 30 jaar bedraagt, is er een mindering van 50% op de bijdragen van LCI en MD.

  • Voor Lions van dezelfde familie, die op hetzelfde adres wonen en in dezelfde club lid zijn, is er vanaf het tweede lid van deze familie een reductie van 50% op de bijdragen aan LCI en MD. Dit

    geldt dus niet voor het eerste lid van deze familie.

  • De kortingen voor jonge leden en familieleden kunnen niet gecumuleerd worden.

Voor de betalingen van lidgelden aan District 112 B en MD 112:

na ontvangst van de factuur dadelijk te betalen op rekening BE05 3300 7133 5975 (bic : BBRUBEBB) van District 112 B.

Met vermelding van de clubnaam en het clubnummer zoals dat staat op het rekeningenoverzicht dat de club ontvangt vanwege LCI.

Betalingen MD112

Betalingen district 112B

Het jaarlijks lidgeld

Dit lidgeld wordt eveneens door District 112B geïnd. Het wordt jaarlijks vastgelegd door de Districtsconventie en bedraagt voor 2020-2021 36,00 euro (of 18,00 euro per semester). Deze verhoging werd goedgekeurd op de jongste districtsconventie.

Inning: de districtspenningmeester stuurt naar elke club een factuur na 1 juli en na 1 januari. De betaling moet binnen 30 dagen na factuurdatum gebeuren.

Nieuwe leden

Wie lid werd na 1 juli, betaalt (voor MD en District 112 B samen) 1/12 (91,00 euro : 12 = 7,58 euro) van het lidgeld per maand vanaf de maand van intrede tot het begin van de volgende betaalperiode.


Voorbeeld : vanaf oktober betaalt het lid: 7,58 euro x 3 = 22,74 euro vanaf februari betaalt het lid: 7,58 euro x 5 = 37,90 euro

Voor de betalingen van lidgelden aan District 112 B en MD 112:

na ontvangst van de factuur dadelijk te betalen op rekening BE05 3300 7133 5975 (bic : BBRUBEBB) van District 112 B.

Met vermelding van de clubnaam en het clubnummer zoals dat staat op het rekeningenoverzicht dat de club ontvangt vanwege LCI.

Betalingen district

Betalingen aan Oak Brook

21,50 US-dollar halfjaarlijks.
De inningen (facturatie) gebeuren door Oak Brook.
De facturatieperiodes lopen van 01/07 tot 31/12 en van 01/01 tot 30/06.
Elk lid dat bijvoorbeeld op 31/12 of 30/06 lid is, zal dus op de factuur voor de club voorkomen.

Nieuwe leden

Een lid, binnengekomen na 30/06 betaalt 1/12 van het jaarlijks lidgeld per maand tot het begin van de volgende betaalperiode.
Elk nieuw lid betaalt ook een intrederecht van 25 US dollar .
Een getransfereerd lid betaalt éénmalig 10,50 US dollar.

Er wordt geen credit gegeven voor leden die de club verlaten na 31 juli en 31 januari van elke facturatieperiode.
Bedragen die 90 dagen onbetaald zijn, worden beboet met 1% per maand, vanaf de 91ste dag – vooraf berekend.

Bij niet-betaling na 90 dagen wordt de club geschorst of zelfs geschrapt bij niet-betaling na 120 dagen.
De betalingen voor Oak Brook moeten gebeuren in euro.

Hierna een overzichtstabel met de betalingen voor nieuwe leden:

Lid aanvaard in de club in de maand
Facturatiedatum voor nieuwe leden
Halfjaarlijkse betaling gefactureerd voor elk nieuw lid
Intrederecht (forfaitair)
Totaal gefactureerde betalingen
Juni
1 juni
US $ 21.50
US $ 25.00
US $ 46.50
Mei
1 mei
17.91
25.00
42.91
April
1 april
14.32
25.00
39.32
Maart
1 maart
10.75
25.00
35.75
Februari
1 februari
7.16
25.00
32.16
Januari
1 januari
3.58
25.00
28.58
December
1 december
21.50
25.00
46.50
November
1 november
17.91
25.00
42.91
Oktober
1 oktober
14.32
25.00
39.32
September
1 september
10.75
25.00
35.75
Augustus
1 augustus
7.16
25.00
32.16
Juli
1 juli
3.58
25.00
28.58

Verifieer de ledenlijst die bij de facturen van Oak Brook gevoegd is. Indien deze niet met de werkelijkheid overeenstemt, stuur dan een correcte lijst naar de districtssecretaris. Hij zal ervoor zorgen dat de nodige aanpassingen gebeuren in de dossiers van Oak Brook, MD 112 en District 112 B.

 

Tijdige, volledige en correcte betalingen met de juiste refertes voorkomen veel problemen.

 

Voor de wisselkoers die Oak Brook hanteert, kijk je best op: Wisselkoersen Oak Brook.

 

Oak Brook (LCI): BE35 3100 9846 9537 (bic : BBRUBEBB)

, steeds met vermelding van de clubnaam en het clubnummer zoals dat staat op het rekeningenoverzicht dat de club ontvangt vanwege LCI.

Betalingen Oakbrook

Voorzitter

(GAT)

De teamleider en algemene coördinator van het Global Action Team op clubniveau.

Protocol

De protocolchef is verantwoordelijk voor het ceremonieel en voor de goede gang van zaken ...

Vicevoorzitter
(GLT)

De verkozen opvolger voor het leiden van de club, en bereidt zich daartoe voor.

Secretaris
 

De schakel tussen de club en de hogere structuren.

Voorzitter membership

(GMT)

Zonder ledenaanwerving, retentie, vernieuwing en verjonging,geen club.

Penningmeester

goeie rekeningen geven goeie vrienden!

Voorzitter Service

(GST)

Sociale dienstverlening is het hart en de kracht van de clubwerking.

De samenhang

Relatie tussen de componenten van GAT

bottom of page