top of page
achtergrond.jpg

Beleidsplan 2021 - 2022

"Het beleidsplan is een hulpmiddel om het ambitieniveau te helpen realiseren via de clubs"

1. REACTIVATIE VAN DE (vriendschap in de) CLUBS

Anderhalf jaar Covid heeft er zwaar op ingehakt, 25 000 doden (het inwonersaantal van een stad zoals Aarschot), 75 000 langdurig gehospitaliseerden en een totale ontwrichting van ons sociaal leven.

Als covid ons iets geleerd heeft, dan is het dat sociale contacten en vriendschap heel belangrijk zijn voor ons geluk en mentaal welbevinden. We zijn terug gaan beseffen wat er echt toe doet in het leven: gezondheid en vriendschap.

Ook in onze clubs heeft Covid sporen achter gelaten. Tal van clubs hebben het clubleven on-hold gezet of op een lager pitje. Vele clubleden hebben elkaar sinds lang niet meer gezien. Zo’n 700 diners werden in ons district geannuleerd.

Fundraisingactiviteiten zijn stilgevallen of in het beste geval vervangen door alternatieve online activiteiten met wisselend succes.

Banden met sociale doelen zijn verwaterd en vragen van nieuwe sociale doelen bleven soms onbeantwoord.

Covid heeft ons ook duidelijk gemaakt wat Lions kan betekenen op vlak van vriendschap.

Lions beantwoordt aan een diepmenselijke behoefte om “samen” in groep in een sfeer van vriendschap intitiatieven te nemen ten voordele van anderen.

Ik hoop dan ook vurig dat we zeer snel onze vriendschapsbanden weer kunnen aanhalen en het clubleven weer kunnen reactiveren.

Met vernieuwde energie moeten we onze bestaansreden “We Serve”, weer springlevend en maatschappelijk relevant maken.

Om dat te doen moeten we alle aandacht geven aan de club.  En vriendschap is de motor die een club doet draaien.

2. PROUD TO BE A LION  - Fierheid en zichtbaarheid  van het merk “Lions – we serve”  -

Zelfs in onze gekortwiekte clubwerking van het voorbije jaar hebben vele clubs geschitterd in doorzetting en creativiteit. En dat is nu zo fantastisch aan Lions! Toch een weg zoeken om verder te kunnen doen, ook als het moeilijk gaat.

We mogen eigenlijk best fier zijn op onze clubs en op wat we als Lions bijdragen in de maatschappij.

Maar we zouden die fierheid meer moeten uitdragen, laten zien. Hoe vaak heb ik zelfs onze eigen Lions horen zeggen over projecten “fantastisch project, maar ik wist hier niets van”.

We doneren jaarlijks op MD niveau ruw geschat tussen de 5 en de 6 miljoen euro aan sociale doelen! Broederlijk delen geeft slechts 3 miljoen en Artsen Zonder Grenzen België 5 miljoen.  Broederlijk delen en Artsen Zonder Grenzen zijn algemeen gekend op een positieve manier. Waarom wordt Lions niet op dezelfde manier gepercipiëerd?

We zijn soms zo bezig met fundraisen of met ons sociale doel te helpen dat we vergeten om dat ook duidelijk te maken aan anderen. Moesten derden meer kunnen zien wat we allemaal verwezenlijken, hun beeld van Lions zou totaal anders zijn.

Mijn doelstelling is om volgend jaar “meer en beter” te communiceren over wat we allemaal doen.

We moeten ons merk “Lions – We Serve” echt “branden”, tonen dat Lions een onbaatzuchtige organisatie is, dat Lions een “hands-on” vereniging is,  dat we niet te beroerd zijn om letterlijk de handen vuil te maken.

Het is via onze “We Serve-activiteiten” dat we mensen kunnen laten zien wat Lions echt is, wat Lions boeiend en aantrekkelijk maakt voor anderen.

Met meer fierheid en aandacht voor onze acties kunnen we trouwens twee vliegen in één klap slaan: ons imago verbeteren en nieuwe potentiële leden aantrekken.

Lionsclubs moeten prominenter in de lokale samenleving staan, als partner van gemeenten, jeugdbewegingen, zorginstellingen en andere maatschappelijke verenigingen.

Het imago van Lions verbeteren is dan ook mijn 2de doelstelling die ik dit jaar wil verwezelijken.

2. PROUD TO BE A LION

Het district moet zich opstellen als een facilitator en staat 100% ten dienste van de clubs.

Opdat clubs ten volle hun rol  kunnen vervullen moet het district hen zoveel mogelijk ondersteunen, hen ontlasten van bijkomende taken, hen het leven zo makkelijk mogelijk maken door het terbeschikking stellen van mensen, middelen en advies.

Enkele voorbeelden:

  • het verder uitwisselen van best practices via een platform waar alle sociale acties van de clubs op consulteerbaar zijn. Platform dat een bron van inspiratie kan zijn

  • assistentie van het GLT team om al uw vragen ivm de werking van Lions te beantwoorden

  • praktische workshops en webinars over specifieke thema’s

Clubs die na corona worstelen met een dalend ledenaantal zullen van het GMT-team concrete tips krijgen om bestaande leden te behouden en hoe eventueel nieuwe leden aantrekken.

Want ik heb een grote bezorgdheid: “Wat zal de impact zijn van anderhalf jaar corona op het ledenaantal?”

Hier kunnen ook onze jeugdprogramma’s een rol spelen. Vredesposter, YAA, Muziekwedstrijd, Youth Exchange zijn nog niet geëxploiteerde mogelijkheden voor recrutering van nieuwe leden en  Leo’s.

Rond deze jeugdprogramma’s is er een hele entourage die kan worden aangesproken en warm gemaakt: de ouders, de leerkrachten, de vrienden, enz. Tot heden is dat nog niet gebeurd.

 

De weg die ik dit jaar wil afleggen wil ik niet enkel met Lions maar ook met de Leo’s bewandelen. We moeten nog nauwer samenwerken, wederzijds ervaringen uitwisselen. Wij kunnen leren van elkaar.

 

Samengevat, mijn doelstelling nr. 3: Het district moet de clubs dienen en niet omgekeerd.

Clubs moeten zich kunnen concentreren op de hoofdzaak van Lions: “We Serve”.

En dan denk ik dat de cirkel rond is.

Indien goedwerkende clubs waar veel vriendschap is, erin slagen om met goede zichtbare “We Serve projecten” naar buiten te komen om een positievere bekendheid van Lions te bereiken dan leidt dat automatisch tot meer leden en meer vrienden, wat weer leidt tot nog meer “We Serve” projecten en betrokkenheid.

Lions was het voorbije jaar dikwijls – noodgedwongen - een praatbarak met eindeloze zoomvergaderingen. Nu is de tijd aangebroken om terug in actie te schieten en over te gaan tot daden.

Ik wil mijn lionsjaar dan ook starten met de slogan van mijn fanion:

STOP TALKING,  START DOING

En tenslotte, Ik wil mij als gouverneur maximaal ten dienste stellen van de clubs want

LIONS MATTER !

Ik dank u

3. HET DISTRICT TEN DIENSTE VAN DE CLUBS

3.  HET DISTRICT TEN DIENSTE VAN DE CLUBS (en niet omgekeerd)

bottom of page